PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE INSTITUT ESCOLA GAVÀ MAR

12 desembre de 2019

Índex

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1. ALUMNAT

1.2. ENTORN

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE

2.1.1. LA LLENGUA CATALANA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA.

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació

2.1.1.2. El català, eina de convivència

2.1.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística

2.1.2.2. Llengua oral

2.1.2.3. Llengua escrita

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut que descobreix la llengua catalana o bé les dues llengües oficials del sistema educatiu de Catalunya

2.1.2.8. Atenció a la diversitat

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua

2.1.2.11. Materials didàctics

2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE

2.1.3.1. Informació multimèdia

2.1.3.2. Usos lingüístics

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum

2.1.3.4. Català i llengües d’origen

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA

2.2.1. APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA

2.2.1.1. Introducció a la llengua Castellana

2.2.1.2. Llengua oral

2.2.1.3. Llengua escrita

2.2.1.4. Activitats d’us

2.2.1.5. Alumnat nouvingut

2.3. ALTRES LLENGÜES

2.3.1. LLENGUA ANGLESA

2.3.1.1. estratègies generals per a l’assoliment dels objectius de l’etapa

2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS

 

2.4.1.1. Llengua del centre

 

2.4.1.2. Documents de centre


2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge


2.4.1.4. Comunicació externa


2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies

2.4.1.6. Educació no formal

2.4.1.7. Llengua i entorn

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU

2.4.2.1. Actituds lingüístiques

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT

2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes

2.4.5.3. Projectes d’innovació

2.4.6. PLA DE LECTURA DEL CENTRE

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE

2.4.7.1. Pàgina web del centre

2.4.7.2. Revista

2.4.7.3. Exposicions i actes

2.4.8. INTERCANVIS I MOBILITAT

2.4.9. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU

INTRODUCCIÓ

Aquest document té en compte tant el marc legal com la realitat del centre i defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques.

Els principis expressats en aquests PLC serviran com a referent a l’hora de prendre decisions organitzatives, pedagògiques i de contractació de serveis i d’activitats. Es vetllarà pel seu compliment i se’n farà una concreció anual en el document PA (pla anual) <índex>

1. CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC

1.1. ALUMNAT

Pel que fa a la llengua d’origen dels alumnes de la nostra escola,s’observa que un 50% de la població enquestada és monolingüe i l’altre 50% és majoritàriament bilingüe.

A la població monolingüe, el 54% són de parla castellana, el 42% de parla catalana i la resta parlen altres (hebreu, portuguès, italià, alemany, rus, etc…)

Pel que fa a la població bilingüe, el 70% parlen castellà/català i el 30% parlen castellà/català i/o altres llengües.

A la pràctica però, els alumnes del centre mostren un bon coneixement de la llengua catalana. Des de l’ inici de l’etapa d’educació infantil, s’apliquen les estratègies del programa d’immersió en llengua catalana i en començar l’etapa primària, els alumnes mostren un adequat coneixement del català per a realitzar tots els aprenentatges en llengua catalana. <índex>

1.2. ENTORN

L’Institut Escola està situat al barri de Gavà Mar, a la població de Gavà. Es tracta d’un barri que geogràficament està separat del poble per 4,5 Km i que tradicionalment no ha estat mai molt arrelat al poble.

Originàriament era un barri residencial d’estiueig per famílies de Barcelona i del propi poble.

Al llarg dels anys, amb el “boom” immobiliari, s’ha creat una zona de vivendes de nova construcció i d’un cert “standing”, ha deixat de ser zona d’estiueig per passar a ser zona de primera vivenda.

Majoritàriament la nova població està formada per parelles joves amb fills petits i és en aquests moments quan sorgeix la necessitat d’una escola al barri.

L’escola va ser inaugurada el curs 2008-2009 amb 2 línies de P3, una línia de P4, P5 i 1r i el curs 2017-2018 es va transformar en Institut Escola. <índex>

2. TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

L’objectiu fonamental que guia el nostre projecte lingüístic és que tots els alumnes assoleixin una plena competència comunicativa que els permeti, en acabar l’etapa primària, utilitzar amb normalitat les dues llengües oficials. Així com, comprendre i produir missatges orals i escrits en llengua anglesa.

Els continguts estan seqüenciats en funció del procés d’ensenyament i els mestres que imparteixen les àrees de llengua catalana i castellana treballen coordinadament, establint una franja horària i uns criteris per tal de tractar les estructures comunes a les dues llengües oficials. Aquestes estructures comunes s’impartiran només en llengua catalana, evitant així les repeticions i afavorint la transferència d’aprenentatges entre ambdues llengües. <índex>

2.1. LA LLENGUA CATALANA, LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE

2.1.1. LA LLENGUA CATALANA, VEHICLE DE COMUNICACIÓ I DE CONVIVÈNCIA.

2.1.1.1. El català, vehicle de comunicació

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i , per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques.

El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular, i el professorat en serà el transmissor del model d’ús per a que l’alumnat tingui un referent clar i sòlid. <índex>

2.1.1.2. El català, eina de convivència

L’Institut Escola és respectuós amb les llengües d’origen del seu alumnat. Intenta disposar de medis humans i organitzatius per tal d’integrar tots aquells alumnes l’origen lingüístic dels quals no és el català.

El centre vetllarà perquè la llengua catalana no quedi limitada exclusivament a una llengua d’aprenentatge, per tant, es té en compte en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana.

La majoria dels alumnes de l’escola tenen un nivell correcte de comprensió i comunicació en llengua catalana. Un percentatge elevat d’alumnes es comunica espontàniament amb els mestres en català dins i fora de l’aula. En cas contrari, es fa el possible perquè intentin expressar-se i comunicar-se en català. Fora de l’aula es promou el seu ús amb el personal docent i no docent: conserge, administrativa, monitors de menjador, monitors d’activitats extraescolars. Tot i així, en la interacció entre els iguals molts dels alumnes fan servir el castellà. <índex>

2.1.2. L’APRENENTATGE/ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA

2.1.2.1. Programa d’immersió lingüística

En el context sociolingüístic del nostre centre, una bona part de l’alumnat té com a llengua d’origen la llengua castellana i per tant cal aplicar les estratègies del programa d’immersió lingüística per tal d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui el mateix coneixement tant de català com del castellà.

Seria convenient realitzar un treball de reflexió i actualització sobre les estratègies i la metodologia que del programa d’immersió lingüística s’estan portant a terme a l’escola. <índex>

2.1.2.2. Llengua oral

Com a centre atorguem una especial importància al treball de la llengua oral, és a dir, promovem que nens i nenes es comuniquin i expressin en català de la manera més lliure i espontània possible.

A Educació Infantil es treballen diverses modalitats de tipologies orals: converses, argumentacions, … el llenguatge verbal és present a totes les àrees d’aprenentatge ja que la metodologia que s’utilitza permet que hi hagi una globalització i es treballa a partir de centres d’interès, contes, festes populars, sortides i altres situacions educatives (hora del conte i el meu cap de setmana amb la mascota de la classe a P3, Weekend i experts a P4 i el reporter i el taller de cuina a P5).

A Primària el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar PER PODER APRENDRE. El domini de l’expressió oral és bàsic per poder transmetre opinions de forma raonada i coherent. A més a més, és condició indispensable per iniciar les produccions escrites. Com a escola prioritzem activitats orals a tota l’etapa i no només des de l’àrea de llengua. El professorat de totes les àrees es responsabilitza i aplica metodologies que estimulen l’expressió oral (diferents tipologies textuals, contes, converses, debats, exposicions orals, projectes, ….)

També en situacions vivencials no formals (esbarjo, sortides, colònies, …) els responsables vetllaran perquè els alumnes s’expressin de forma correcta i amb coherència. <índex>

2.1.2.3. Llengua escrita

L’Institut Escola es marca com a objectiu prioritari que els alumnes acabin l’etapa Primària amb una bona comprensió lectora i expressió escrita, respectant els ritmes individuals de maduració i de progrés en tot l’alumnat.

L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura s’inicia de manera sistemàtica i amb caràcter general a l’etapa d’Educació Infantil. Considerem que és essencial que l’alumnat consolidi els aspectes fonamentals de la lectura i l’escriptura al llarg del Cicle Inicial d’Educació Primària.

La lectura i l’escriptura, com a eines primordials i bàsiques per a la resta d’aprenentatges, són l’objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa de Primària. Per tal d’aconseguir-ho, el centre aplica les orientacions que recull el currículum i es planifiquen activitats de lectura i d’escriptura des de totes les àrees. <índex>

2.1.2.4. Relació llengua oral i llengua escrita

El centre és conscient de la relació inherent entre la llengua oral i l’escrita. Per tant, en totes les àrees es tenen presents les quatre habilitats lingüístiques: comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites. El centre promou activitats que reforcen aquestes habilitats: lectura expressiva, dramatitzacions, exposicions, xerrades, recitacions, produccions literàries, col·laboracions en la revista escolar, …

2.1.2.5. La llengua en les diverses àrees

Les àrees s’impartiran en llengua catalana excepte la llengua castellana, la llengua estrangera i un àrea per cicle que s’imparteix en llengua anglesa segons acord de Claustre.

Per tal que l’alumnat assoleixi el nivell d’expressió i comprensió en català concretats en els criteris d’aquest Projecte Lingüístic, el professorat de totes les àrees es responsabilitza i aplica metodologies que estimulen l’expressió oral i escrita amb suports didàctics en català. <índex>

2.1.2.6. Continuïtat i coherència entre cicles i nivells

S’estan elaborant, de manera conjunta, diversos documents que concreten aspectes metodològics i organitzatius. Com a Claustre caldrà respectar-los i vetllar per la seva aplicació.

Es disposa de protocols per fer el traspàs d’una promoció d’alumnes quan hi ha canvi de mestre, d’etapa i de cicle.

Les reunions de coordinació de nivells i de cicles estan planificades sistemàticament un cop per setmana.

Els acords de cada reunió queden recollits a les actes i s’inclouen a la Memòria de cada curs, per tenir-los en compte a la Programació General de Centre.
La coordinació amb l’etapa de secundària està programada i sistematitzada. Es realitza tant a nivell de traspàs d’informació sobre l’alumnat com pel que fa a aspectes metodològics. <índex>

2.1.2.7. Acollida d’alumnat nouvingut que descobreix la llengua catalana o bé les dues llengües oficials del sistema educatiu de Catalunya

En l’actualitat s’està elaborant el PLA D’ACOLLIDA, entès com el conjunt d’activitats i mesures organitzatives i curriculars que el centre posa en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. Tanmateix, s’apliquen alguns protocols implícits o explícits en relació a l’ acollida inicial de l’alumnat que s’incorpora al centre. Quan l’Institut Escola rep un alumne nouvingut que desconeix les dues llengües oficials del sistema educatiu a Catalunya, s’apliquen mesures organitzatives i didàctiques per tal d’aconseguir que aquest alumne rebi una bona acollida al centre i una atenció lingüística de qualitat. <índex>

2.1.2.8. Atenció a la diversitat

El centre s’organitza per atendre la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge dels alumnes pel que fa a la llengua catalana. Considerem fonamental el desenvolupament de la llengua oral a Ed. Infantil, l’assoliment de la lectura i l’escriptura al C. Inicial i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita a la resta de cicles i nivells. Així mateix, es realitzen les adaptacions curriculars, organitzatives i metodològiques necessàries per atendre la diversitat d’acord amb les orientacions del Departament d’Educació i l’assessorament dels Serveis Educatius. <índex>

2.1.2.9. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua

El centre creu important promoure activitats d’incentivació de l’ús del català més enllà de les realitzades en l’entorn propi de les classes i de les encabides a les Unitats de Programació.

Per això proposa:

 • Activitats que fomentin l’ús de la llengua a l’entorn familiar, el conte viatger a Ed. Infantil i C. Inicial., el cap de setmana a P3 i P4, el reporter a P5,…
 • Conte cooperatiu a Cicle Inicial
 • Contes cooperatius amb altres centres de Gavà a C. Mitjà i Superior.
 • Celebracions de festes populars.
 • Visita a la Biblioteca Municipal a C. Mitjà.
 • Biblioteca d’aula.
 • Exposicions orals <índex>

2.1.2.10. Avaluació del coneixement de la llengua

El centre dóna especial importància al tema de l’avaluació. Per aquest motiu es considera l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació ha de servir per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge. A més a més, ens donarà elements de reflexió per poder prendre decisions en relació a l’organització del currículum i els enfocaments metodològics. L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global de tal manera que es tindrà en compte el progrés de l’alumne en el conjunt d’àrees del currículum.

A Ed. Infantil es passa la prova Teberosky per tal de valorar l’evolució dels alumnes.
A Primària es passen les proves inicials de comprensió/expressió oral i escrita. També es passen proves de velocitat lectora a tots els nivells.

A l’escola s’apliquen les proves de Competències bàsiques que proporciona el Departament d’Educació, a partir de les quals obtenim uns indicadors que s’utilitzen com a referència per adoptar mesures de millora. <índex>

2.1.2.11. Materials didàctics

El centre, a l’hora de determinar els materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua catalana, té en compte la normativa vigent, l’adequació del currículum i la possibilitat d’adaptació a la diversitat de necessitats d’aprenentatge. Pel que fa als llibres de text, a més, es té en compte que contemplin no només la dimensió comunicativa, sinó també la literària. Es seleccionen també, altres materials complementaris (diccionaris, novel·les de lectura obligatòria a cada nivell, llibres de biblioteca d’aula, recursos audiovisuals, tecnològics, …). S’elaboren, a més, materials de creació pròpia per cobrir altres necessitats més concretes d’atenció a la diversitat. <índex>

2.1.3. EL CATALÀ, LLENGUA VERTEBRADORA D’UN PROJECTE PLURILINGÜE

2.1.3.1. Informació multimèdia

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al sistema educatiu respon al desenvolupament de la societat.
Les TIC han esdevingut un vehicle de comunicació i de convivència i per tant al nostre centre s’incorporen de manera planificada dins de l’horari i del programari de llengua catalana i de la resta d’àrees. <índex>

2.1.3.2. Usos lingüístics

A l’Institut Escola es poden donar situacions relacionals que tenen com a únic vehicle de comunicació el castellà o altres llengües emergents, per tant el català pot quedar en un segon pla reservat com a llengua d’aprenentatge i no de comunicació. Cal, doncs, habituar l’alumnat a fer servir la llengua catalana com a primera opció per relacionar-se de forma natural.

El centre propiciarà que tot el personal docent i no docent treballi explícitament amb l’alumnat els diferents usos lingüístics i que la llengua catalana sigui l’habitual d’ús en qualsevol situació comunicativa. <índex>

2.1.3.3. Diversitat lingüística del centre i de la societat en el currículum

El centre compta amb una elevada diversitat lingüística tant a les aules com a l’entorn més proper.

Aquesta diversitat cultural i lingüística s’utilitzarà com a recurs per fer activitats relacionades amb el currículum.

És objectiu del centre formar als alumnes en la consciència que viuen en una societat plurilingüe i multicultural, fent ressò de la riquesa que això comporta i la necessitat d’actituds de respecte i col·laboració mutus. <índex>

2.1.3.4. Català i llengües d’origen

El centre reconeix i valora la llengua d’origen de l’alumnat. Hi ha un respecte cap a les diferents llengües d’origen encara que la llengua vehicular segueix essent el català. <índex>

2.2. LA LLENGUA CASTELLANA

2.2.1. APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA

2.2.1.1. Introducció a la llengua Castellana

Segons reflecteix el punt 1 d’aquest PLC que parla del context sociolingüístic del centre, l’entorn habitual dels alumnes de l’Institut Escola (familiar, entre iguals, mitjans de comunicació,…) els ofereix una presència continuada i dominant de la llengua castellana. Aquest fet no garanteix el bon domini de la llengua, per tant el centre vetllarà perquè es faci una distribució coherent i progressiva del currículum de castellà al llarg de l’etapa primària. També establirà criteris que permetin reforçar i no repetir els continguts comuns els quals es treballen en el currículum de llengua catalana.

Es garantirà que per evitar interferències lingüístiques, en cap cas el mateix mestre impartirà llengua catalana i castellana en el mateix grup d’alumnes. Així mateix les exposicions dels mestres, les activitats orals i escrites, el material didàctic utilitzat, els llibres de text, les proves es faran en llengua castellana.

L’aprenentatge de la llengua castellana s’introduirà en el primer curs del cicle inicial de l’educació primària a nivell oral, en el segon curs també a nivell escrit, per arribar al final d’aquest cicle a transferir al castellà els aprenentatges adquirits. <índex>

2.2.1.2. Llengua oral

L’enfocament emprat en l’aprenentatge i ús de la llengua castellana inclou activitats de llengua oral (conversa, argumentació, dramatització, entrevista…) en tots els cicles especialment en els primers cursos.

L’objectiu principal és que l’alumne sigui capaç de produir missatges orals adequats a la seva edat, coherents, estructurats de forma correcta i amb progressiva riquesa lèxica. <índex>

2.2.1.3. Llengua escrita

L’Institut Escola es planteja que l’ensenyament de la llengua escrita ha de tenir com a objectiu prioritari formar lectors i escriptors competents al final de l’ensenyament. Per tal d’arribar a aquest objectiu s’estan seguint les orientacions així com l’enfocament metodològic que dóna el currículum.

El professorat és conscient que el procés d’ensenyament de la lectura i de l’escriptura, com diu el currículum, és un procés complex i divers segons quin sigui el tipus de text, el suport i/o el contingut que s’hi vehicula. És per això que es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tenen en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat en els diversos nivells. Activitats que tenen uns objectius clars i que estableixen mecanismes de revisió per millorar cadascuna de les dues habilitats. Aquestes activitats estan seqüenciades en funció del procés d’ensenyament i es treballa coordinadament amb el professorat de llengua catalana. <índex>

2.2.1.4. Activitats d’us

La presència espontània de la llengua castellana entre una majoria de l’alumnat, en el sí de moltes famílies i en la societat, fa que el centre no plantegi incentivar el seu ús amb activitats complementàries. No s’evitaran, però, col∙laboracions en aquesta llengua en recursos de projecció del centre, com ara la revista escolar, la pàgina web, concursos literaris,… <índex>

2.2.1.5. Alumnat nouvingut

Quan el centre acull alumnes nouvinguts, en una primera fase s’assegura un nivell bàsic en llengua catalana i no és fins aleshores que s’inicia el procés d’ensenyament i aprenentatge del castellà ja que amb la seva presència en l’àmbit proper queda compensat. D’aquesta manera evitem les interferències entre ambdues llengües. Menys en el cas d’alumnes que arriben de països de parla castellana.

L’equip docent del centre haurà de planificar l’acollida que consideri més apropiada per a cada cas concret, depenen de les característiques de l’infant i les seves necessitats. <índex>

2.3. ALTRES LLENGÜES

2.3.1. LLENGUA ANGLESA

Els alumnes en acabar l’etapa de primària han de conèixer una llengua estrangera en la que siguin capaços de comunicar-se i accedir mínimament a d’altres coneixements provinents d’un entorn plurilingüe. En acabar la Secundària Obligatòria han de tenir la possibilitat d’accedir a algun examen extern de llengua anglesa com el First.

La llengua estrangera que s’imparteix al nostre centre és l’anglès com a primera llengua estrangera.
A partir de 3r (Cicle mitjà) s’introduirà el Francès com a segona llengua estrangera a través de l’Art “Art Visuel” i a nivell Oral. Aquesta segona llengua estrangera tindrà continuïtat a la Secundària com a assignatura Optativa. <índex>

2.3.1.1. estratègies generals per a l’assoliment dels objectius de l’etapa

Tenint en compte la composició sociolingüística de l’alumnat, la disponibilitat del professorat i la necessitat derivada de la situació actual pel que fa a la importància de la llengua anglesa, al centre s’ha optat per avançar l’inici de l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta llengua al primer nivell de l’Educació Infantil (P3).

L’Institut Escola des del curs 2008-2009 va apostar per l’avançament de la introducció de la llengua anglesa i l’aprenentatge integrat de llengua i continguts des del primer curs d’Educació Infantil.
Del 2010 al 2013 es va gaudir del suport obtingut gràcies al projecte PELE.

A partir del curs 2014-2015 l’escola forma part del Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP). Aquest projecte té com a principal finalitat aconseguir en l’alumnat una millora dels resultats en llengües estrangeres, i per això s’ha donat especial impuls al desenvolupament de la competència oral i escrita per tal

d’assolir els objectius, d’acord amb els resultats obtinguts de les competències bàsiques desenvolupades en els darrers anys.

Per aconseguir-ho es posaran en pràctica les següents estratègies:

– Consolidar el funcionament coordinat dels mestres especialistes tot mantenint un espai de trobada comú en el seu horari i, si s’escau, tractar prioritàriament les mesures per a la integració del nou professorat en el disseny de l’àrea.

– Prioritzar que un mateix especialista de llengua estrangera imparteixi l’àrea en els nivells d’un cicle o etapa.

– Vetllar per una distribució coherent i progressiva del currículum al llarg de les etapes, amb un tractament cíclic dels conceptes i adaptant-los a l’etapa madurativa de l’alumnat.

  • Desplegament del Currículum

 

Hi ha dues dimensions curriculars: la dimensió comunicativa i la dimensió plurilingüe i cultural.

La primera engloba les 4 habilitats lingüístiques:

– parlar i conversar
– escoltar i comprendre
– llegir i comprendre
– escriure
i coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge.
El bloc d’escriure no s’inicia fins a finals de cicle inicial. La resta d’activitats tenen com a objectiu fomentar les altres 3 habilitats.
La segona dimensió comprèn la llengua catalana i literatura; llengua castellana i literatura; i primera llengua estrangera. Cal destacar que es valora la importància de la llengua per establir relacions entre les diferents cultures. Així com les tradicions. Des de l’àrea d’anglès s’intenta que els alumnes vegin la realitat social i que tinguin una actitud positiva davant la diversitat de llengües.

 

 

  • Metodologia

 

La principal finalitat és aconseguir en l’alumnat una millora dels resultats en llengües estrangeres, i per això s’ha donat especial impuls al desenvolupament
de la competència oral ja que és aquesta habilitat la que presenta més dificultats a l’hora d’ assolir-ne els objectius. Aquest
any, disposem de l’ajuda d’una auxiliar lingüística que intervé en els diferents cicles (una sessió setmanal per grup classe). La seva funció principal consisteixen reforçar aspectes relacionats amb l’expressió i la comprensió oral. D’altra banda, els nens prenen consciència de la llengua anglesa com a vehicle de comunicació entre diferents cultures.

Ens centrem en l’adquisició de la competència lingüística comunicativa de tots els grups de l’escola. La llengua anglesa es treballa en el centre a altres àrees com són: la música, l’educació física, la plàstica i el coneixement del medi.

Aquesta és la distribució horària:

–  P .3, P .4 i P .5: 1 sessió setmanal d’anglès i 1 sessió de música en anglès.

–  1r: 3 sessions setmanals d’anglès i 2 sessions d’educació física en anglès

–  2n: 2 sessions setmanals d’anglès i 2 sessions de plàstica en anglès.

–  3r, 4t, 5è i 6è: 3 sessions setmanals d’anglès i 1 sessió de coneixement del medi en anglès.

–  1r, 2n i 3r d’ESO: 3-4 sessions setmanals d’anglès, una d’elles fent desdoblament amb Tecno, Música o Fo i Qa

Ens basem en un desenvolupament de les àrees curriculars molt oralment, en el cas d’Infantil, i a poc a poc anem introduint als cursos de primària la lecto-escriptura i la conversa en anglès.

Els professorat que assumirà l’àrea de la llengua anglesa a Educació Infantil haurà de comptar amb la suficient competència oral de l’anglès i tenir, preferentment, un perfil adequat a les singulars necessitats dels alumnes d’aquesta edat i utilitzar una metodologia pròpia d’aquesta etapa.

Ús de l’anglès a dins i fora del aula. Pensem que és important mantenir la comunicació amb els nens/es sempre en un mateix idioma. Arriba un punt en que els nens ho veuen normal i no s’adonen que se’ls està parlant en un altra llengua. És més, comencen a intercomunicar i a utilitzar paraules creades per un ambient de la llengua (“M’he trobat un snail”, “M’estic menjant una banana”, “El cotxe del meu daddy és blue”, …).

Treballem la llengua de manera pràctica. Prioritzem que el nen es vegi segur d’utilitzar una estructura encara que no sigui del tot correcte abans de que no utilitzi cap per por de dir-la malament. Tot és un procés que a poc a poc millora i el nen/a mateix s’adona de que ho sap o no ho sap. Volem que el nen/a es senti segur i això farà que faci servir molt més la llengua, en aquest cas, l’anglès.

Plantegem les sessions d’una manera progressiva:

–  comencem amb unes rutines molt marcades des de la salutació, passar llista, el temps, la data,….

–  continuem amb l’aprenentatge d’un tema concret fent servir les “flashcards” oqualsevol material que hagi a la classe “ jocs de taula, joc simbòlic, activitats TPR, cançons, contes, teatre, recursos multimedia,…”

–  recordem conceptes treballats a sessions anteriors

–  acabem amb una cançó que necessita de moviment o jocs.

Tot això, guiat per unes pautes de començament, de canvi d’activitat o de final de la sessió.

Una vegada acabada la part de rutines, continuem treballant el vocabulari o situacions creades a l’aula com: demanar per anar al lavabo, demanar aigua després de venir del pati, demanar material als companys, …
Intentem relacionar la classe d’anglès amb situacions quotidianes que el nen/a

sigui capaç de relacionar amb el dia a dia.

A l’hora d’avaluar el que ens interessa és avaluar la competència dels alumnes,
l’ús que fan de la llengua en una situació determinada. Entenem l’error com una

part del procés d’aprenentatge. Els fem entendre que els errors ens serveixen per aprendre. Fem servir les diferents formes d’avaluació: sumativa, formativa, col·lectiva, individual i autoavaluació. Tenim en compte la pronunciació, la comprensió oral i escrita, la producció oral i escrita, l’aplicació del vocabulari o frases d’ús freqüent en un context determinat, l’esforç, la participació,l’actitud…

 

 

  • Materials didàctics

La tria del material didàctic haurà de complir els següents criteris:

– Tot el material didàctic de qualsevol tipologia utilitzat en l’àrea de llengua anglesa serà en anglès serà consensuat pel professorat especialista i s’adaptarà, especialment per l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial, a l’enfoc metodològic comunicatiu

– Es garantirà la continuïtat metodològica per a la tria de material didàctic

A les aules ordinàries s’establiran espais físics diferenciats destinats a missatges visuals en les tres llengües impartides a l’escola.

Periòdicament es revisen els materials didàctics per tal de valorar la seva continuïtat o la necessitat de seleccionar-ne de nous en funció de les necessitats dels alumnes i de la valoració que se’n fa sobre la seva utilitat i sobre el grau de satisfacció d’expectatives cobertes. A més s’utilitzen materials específics d’elaboració pròpia tant per ampliar com per reforçar coneixements.

A Cicle Inicial no portem llibre i fem servir diferents materials com:

– Flashcards.

– Wordcards.

– Jocs de taula (per a la pràctica oral durant les sessions desdoblades del vocabulari i de les estructures lingüístiques treballats a les diferents unitats didàctiques).

– Jocs online interactius: Recursos web amb jocs per reforçar i ampliar els continguts treballats.

ex: «Compartir per aprendre», «la motxilla», etc.

– Videos de Youtube per treballar els diferents centres d’interès relacionats amb cada unitat didàctica: ex: «Steve and Maggie» series, «Gogo’s», etc

– Videos de Youtube amb cançons i històries animades: ex: » Super Simple Songs», «Curious George», » Caillou», etc.

– Calendari a cada aula (dies de la setmana, mesos de l’any i el temps).

– Llibre de lectura (material fungible) amb activitats de comprensió «Macmillan readers». S’estableix un a primer i un altre a segon (un títol diferent per a cada nivell) per llegir de manera col.lectiva al tercer trimestre.

– Fitxes escrites per treballar la comprensió lectora i l’escriptura del vocabulari i estructures treballats prèviament de manera oral.

La pronunciació es treballa durant les diferents unitats tant de manera implícita com explícita mitjançant el reconeixement i la reproducció dels diferents fonemes, aprofitant el contingut que apareix al currículum.

A més a més, per treballar la fonètica de manera específica fem servir el mètode Phonic Books. Aquesta metodologia està relacionada amb la lectura de llibres posant l’atenció a la pronúncia dels fonemes on els alumnes relacionen les lletres amb els seus corresponents sons (Codi Alfabètic o Fònic).

A Cicle Mitjà el material pedagògic que fem servir és el següent:

-ACTIVITY BOOK

      3rd- New Tiger Team 3 (Tap and teach lessons and Resources Bank) PUPIL’S APPLICATION ON NAVIO

     4th- New Tiger Team 4 (Tap and teach lessons and Resources Bank) PUPIL’S APPLICATION ON NAVIO

-PHONICS

-BOARDGAMES TO LEARNING BY PLAYING Brain boxes (opposites, inventions, science, the world,…), think words, sentences building, mastermind,…

-WEBS

-Projecte Penpals amb Dubai

-Language assistant

A Cicle Superior com a recurs base s’utilitza el dossier de treball de 5è i 6è. Per complimentar i aprofundir, s’utilitzen els següents recursos:

– Dimensió Comunicació Oral:


– Recursos humans (Language Assistant) mitjançant la plataforma
Erasmus+intern.org

– Flipgrid.com 
– Beebots
– Plotagon
– Lyricstraining

– Dimensió Comprensió Lectora:

– PhonicBooks: Alba series

– Kahoot
– Plickers

– Dimensió Expressió Escrita:

https://www.thefakenewsgenerator.com

http://zeoob.com
– PEN PALS amb escola dels Emirates

– Dimensió Literària:
– Treballem els diferents tipus de textos (poemes, contes, còmics,
biografies,…)
– Dimensió Plurilingüe: – Es treballa un glosario fet a la classe.

A Secundària es fa servir la llicència digital del llibre “Dynamic 1 St Book”, “Dynamic 2 St Book” i “Dynamic 3 St Book” a cadascun dels nivells i es fan servir també llibres de lectura:
1st ESO: “Housemates” and “The Big Story» (depèn del nivell)

2nd ESO: “Virtual Friends” and “Escape” (depèn del nivell)
3rd ESO: “Romeo and Juliet 2079”
A part es fa servir material d’Internet i altres recursos multimèdia.

A partir del curs 2020-2021 començarem a fer intercanvi amb altres països europeus. <índex>

2.4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

2.4.1. ORGANITZACIÓ DELS USOS LINGÜÍSTICS

2.4.1.1. Llengua del centre

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Institut Escola per la qual cosa s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge, fent-lo servir com a vehicle d’expressió normal en tota activitat docent i administrativa.

La llengua catalana és la llengua d’expressió en totes les activitats del centre, tant en les d’ordre intern com en les de projecció exterior del centre. Així, les reunions de Claustre de Professors, de Cicle, de Consell Escolar, les actes i la documentació relacionada amb les mateixes es redacten sempre en català. <índex>

2.4.1.2. Documents de centre

Utilitzarem la llengua catalana en la redacció i complementació de tots els documents i publicacions: comunicats, certificats, cartes, horaris, avisos al tauler d’anuncis, rètols, continguts de la pàgina web, revista escolar, actes de reunions, complementació de llibres d’escolaritat, informes, qualificacions…

Les actuacions administratives sol·licitades pel públic, es faran en català exceptuant-ne els casos en els quals els usuaris ho demanin en castellà. <índex>

2.4.1.3. Ús no sexista del llenguatge

Els documents de centre estan redactats tenint en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge ni sexista ni androcèntric, així com les notificacions a les famílies i a d’altres sectors de la comunitat educativa.

Els mestres també tenen presents aquests criteris tant en la comunicació oral com en els materials escrits que es fa servir amb els alumnes.

L’ús no sexista del llenguatge està incorporat al nostre centre amb total normalitat. <índex>

2.4.1.4. Comunicació externa

S’utilitza el català en les reunions generals d’Institut Escola i de classe i en els actes públics de projecció externa. Si hi ha demandes de fer-les en una altra llengua es facilitarà la informació particularment. <índex>

2.4.1.5. Llengua de relació amb famílies

La llengua de relació amb les famílies és el català. En el cas de famílies nouvingudes intentarem fer servir els recursos que disposi el centre (amb d’altres famílies nouvingudes que parlin castellà o català, mestres especialistes d’anglès, …). En el cas que les famílies siguin d’origen castellà i desconeixien el català intentarem respectar l’ús d’aquesta llengua i respondre a la demanda amb la finalitat d’assegurar una bona comunicació família-escola.

En el període de preinscripció i matriculació s’informa a les famílies que la llengua d’aprenentatge i vehicular de l’escola és el català. <índex>

2.4.1.6. Educació no formal

El centre posarà els mitjans perquè tots els membres de la comunitat educativa estiguin assabentats que la llengua de comunicació oral i escrita és el català. Es promourà que la llengua de relació dins i fora de l’aula també ho sigui.

El Director/a vetllarà perquè tot el personal del centre amb competència lingüística en català en faci ús segons la tasca que desenvolupa. Els monitors responsables de serveis d’educació no formal (acollida matinal i migdia, menjador i transport escolar, activitats extraescolars, …) s’hauran d’adreçar als alumnes en català, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també en català. Quant al personal de serveis de l’Institut Escola, que té contacte més esporàdic amb l’alumnat, també ha d’utilitzar el català per adreçar-se als nens i nenes del centre.

Es demanarà, a l’AFA i a l’Ajuntament, que tinguin en compte aquest criteri a l’hora de contractar personal per realitzar les activitats abans esmentades. <índex>

2.4.1.7. Llengua i entorn

El centre promou la seva participació en aquelles activitats organitzades per les entitats locals que promoguin l’ús de la llengua catalana. <índex>

2.4.2. PLURILINGÜISME AL CENTRE EDUCATIU

2.4.2.1. Actituds lingüístiques

L’Institut Escola viu i vol viure en un clima favorable al plurilingüisme i a la diversitat cultural, a tal efecte el centre promourà diferents activitats que ho fomentin. Aquestes activitats van adreçades a tots els membres de la comunitat educativa. <índex>

2.4.2.2. Mediació lingüística (traducció i facilitació)

El mestres especialistes d’anglès fan el servei de mediació i traducció lingüística per atendre aquelles famílies de parla estrangera. <índex>

2.4.3. ALUMNAT NOUVINGUT

Amb l’alumnat nouvingut s’utilitza el català per afavorir la integració. Es facilita una atenció individualitzada en català des d’un enfocament comunicatiu durant el temps que calgui. <índex>

2.4.4. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

2.4.4.1. El pla de formació de centre en temes lingüístics

En aquests moments el centre no disposa de Pla de Formació en temes lingüístics. <índex>

2.4.5. ORGANITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CURRICULAR

2.4.5.1. Coordinació cicles i nivells

A l’hora d’organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües el centre considera indispensable la coordinació dels diferents nivells. A tal efecte garanteix les següents mesures:

– Establir espais de coordinació entre el professorat que imparteix les àrees.

– Consensuar el material didàctic i les programacions de nivell de totes les àrees, i en concret de les de llengües, (llibres de text, quadernets de treball, llibres de lectura) dins el cicle i, si s’escau, per tota l’etapa.

– Fomentar entre el professorat la reflexió sobre el procés d’ensenyament- aprenentatge de les llengües. Dedicar Claustres per exposar, concretar i unificar aquelles aspectes que ho precisin.

– Informar les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills per tal que puguin fer el seguiment i aportin la seva col·laboració.

Garantir la planificació de sessions de coordinació entre els diferents cicles per tal de dur a terme el traspàs d’informació dels alumnes que finalitzen el cicle i o etapa educativa. D’aquesta manera contribuir a la coherència del procés educatiu i a la millora dels aprenentatges de l’alumnat. <índex>

2.4.5.2. Estructures lingüístiques comunes

A les àrees de llengua catalana i castellana hi ha uns criteris establerts sobre les estructures comunes a les dues llengües per evitar repeticions i afavorir la transferència d’aprenentatges entre ambdues llengües. Aquestes estructures comunes s’impartiran només en llengua catalana.

Per tal de reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües i afavorir les transferències entre elles en el centre ens proposem establir:

 

 • Criteris sobre la seqüenciació de continguts.
 • Criteris sobre aspectes organitzatius de l’àrea.
 • Criteris en relació a la metodologia utilitzada en l’àrea.
 • Criteris comuns per a l’avaluació.
 • Criteris per a l’assoliment de les competències lingüístiques en aquelles àrees curriculars diferents a les llengües. <índex>

2.4.5.3. Projectes d’innovació

L’insitut Escola  considera els projectes d’innovació com un element important per millorar l’èxit escolar de l’alumnat, per fomentar l’estímul a pensar i el gust per aprendre.

Des del centre es promourà la participació en projectes d’innovació segons les necessitats detectades i els recursos humans i materials disponibles.

Pel que fa referència a l’ensenyament aprenentatge de les llengües, el centre va participar en el Pla experimental de llengües estrangeres 2007-2010, en la modalitat d’avançament de l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació infantil. I actualment (2014), participa en el Grup d’Experimentació Plurilingüe (GEP)

Aquest projecte repercuteix en tot el centre perquè incrementa el contacte dels alumnes amb la llengua estrangera, tant a nivell formal com informal, i alhora amplia l’àmbit d’ús al llarg de l’educació obligatòria. El professorat que implementa el pla proposarà les accions que calgui per donar continuïtat al projecte en altres modalitats, com ara l’ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua anglesa al cicle superior. <índex>

2.4.6. PLA DE LECTURA DEL CENTRE

L’escola considera prioritari l’aprenentatge de la lectura, de tal forma que sigui una eina útil per ajudar l’alumne a comprendre el món que l’envolta i, alhora, que esdevingui un hàbit amb què gaudir.
Per aconseguir-ho, el centre continuarà realitzant diferents activitats d’animació a la lectura, tant dins les àrees curriculars com en forma complementària.

– Conte viatger (Parvulari / Cicle Inicial)

– Tarda del conte (Parvulari)

– Biblioteca d’aula

– Conte Cooperatiu

– Lectures obligatòries

– Contes per Sant Jordi

– Llegir per plaer 

<índex>

2.4.7. PROJECCIÓ DEL CENTRE

2.4.7.1. Pàgina web del centre

El centre té una pàgina web (en llengua catalana) que es troba en fase d’actualització amb l’objectiu d’arribar a ser un recurs compartit per tota la comunitat educativa.
Així mateix es preveuran els mecanismes d’actualització de la informació que contingui. <índex>

2.4.7.2. Revista

L’Institut Escola edita anualment des del 1r curs (2008/2009) la revista escolar “Paraules de mar”.
És un mitjà que ens permet donar a conèixer les activitats i els fets rellevants que es viuen a l’escola. Hi col·labora tota la comunitat educativa del centre. La llengua catalana és la llengua habitual en la redacció dels articles però també hi ha presència del castellà i de l’anglès.

La revista te una divulgació que va més enllà de les famílies del centre, també es fa arribar als altres centres de Gavà, a l’ajuntament i a entitats i serveis relacionats amb l’escola. <índex>

2.4.7.3. Exposicions i actes

El centre organitza puntualment exposicions, xerrades i actes culturals relacionats amb les activitats programades, (Setmana Cultural, Sant Jordi, …) on la llengua i la cultura catalana hi son presents. <índex>

2.4.8. INTERCANVIS I MOBILITAT

En la programació de les diferents àrees s’organitzen cada curs diverses sortides pedagògiques que complementen el currículum de les matèries en el vessant més pràctic (colònies, teatre, excursions trimestrals, sortides al poble, sortides a l’entorn natural de l’escola,…)

En concret es potencia la millora de la competència lingüística de l’alumnat amb les sortides al teatre(obres teatrals en català i anglès, espectacles musicals i de dansa). <índex>

2.4.9. DIMENSIÓ INTERNACIONAL DEL CENTRE EDUCATIU

Al curs 2011/2012 es va fer una prova pilot d’acollida d’un nen anglès de 5è durant una setmana, amb la intenció de fer intercanvis en el futur amb una escola anglesa. <índex>

Actualització del Projecte Lingüístic:

12 de desembre de 2019