PEC – PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

12 desembre 2019

Índex

2.1 Característiques del centre

2.2 Organització

2.3 Planficació

2.4 Innovació

2.5 Formació

3.1 Objectius generals de centre

3.2 Objectius del treball en valors

3.3 Objectius pedagògics

1. INTRODUCCIÓ

L’Institut Escola Gavà Mar de Gavà és un centre públic de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament té caràcter de servei públic. És una institució:

• catalana
• acollidora
• integradora
• laica
• gratuïta
• no discriminatòria
• lliure
• democràtica

L’Institut Escola, com qualsevol altra organització social, necessita establir les seves directrius ipautesd’actuaciópertaldedesenvoluparuntreballracionalieficaç.

El projecte educatiu de centre de l’Institut Escola Gavà Mar és el resultat d’una trajectòria iniciada el curs 2008-2009, que s’ha anat bastint a poc a poc per tal d’aconseguir una línia d’actuació pedagògica que abasti l’educació personal, acadèmica i social de l’alumnat.

S’han tingut en compte la trajectòria pedagògica i organitzativa que ha seguit el centre des del seu inici, l’experiència docent compartida entre el professorat, la composició sociocultural de l’alumnat i les seves famílies, la dimensió social del centre, la relació amb d’altres institucions i l’entorn natural, social i geogràfic on està arrelada l’escola.

Tots els documents que integren el PEC del centre són el resultat del treball en comú del professorat del centre i han estat aprovats en la seva totalitat pel Consell Escolar.

El PEC de l’escola es fonamenta i té en compte el marc legal que prescriuen les Lleis i Decrets educatius vigents.  <índex>

2. TRETS ESPECÍFICS DEL CENTRE

2.1 Característiques del centre

L’Institut Escola Gavà Mar està situat a la zona de platja de Gavà , en una zona força arbrada, prop de la part Agricola de la població I es pot definir com a zona residèncial.

El centre va iniciar les seves activitats el curs 2008-2009, com a escola d’Educació Infantil i Primària i és de doble línea.

El curs 2017-18 es va transformar en Institut Escola. Per tant ara és un centre d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. Actualment en el curs 2019-20, s’arriba a 3r d’ESO amb una matrícula total aproximada de 700 alumnes i disposa d’una plantilla de 52 docents.

L’actual edifici escolar es va estrenar el setembre de 2008. Les instal·lacions són correctes, adequades a la finalitat que li és pròpia i sense barreres arquitectòniques. Actualment s’està construint l’ampliació de la secundària

El centre està situat a 6 quilòmetres del nucli de Gavà. El nivell econòmic de les famílies, en general, és mitjà i mitjà alt i hi ha força població immigrant però de bon nivell socioeconomic i cultural.
Les famílies, majoritàriament, s’impliquen en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, assisteixen a les entrevistes amb els tutors, a les reunions d’aula i a les activitats obertes a les famílies que s’organitzen dins del recinte escolar, però no tant al poble.

L’alumnat, en general, mostra interès per les activitats escolars i té un rendiment escolar satisfactori. Més del 90% són usuaris del menjador escolar i un 85% de les famílies ofereixen als seus fills la possibilitat de fer activitats extraescolars dins o fora del centre (lúdiques, esportives o artístiques).

L’estabilitat en el lloc de treball d’una bona part del professorat del claustre permet la continuïtat dels projectes de l’escola i anar assentant les bases pedagògiques del centre. <índex>

2.2 Organització

La gestió de l’Institut Escola es basa en la utilització de mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament. La transparència, la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar a través dels seus òrgans de representació, l’objectivitat i la professionalitat en són els seus trets característics.

Els principals òrgans de gestió del centre són:

• consell escolar
• equip directiu
• claustre
• equip de coordinació
• cicles
• comissió d’atenció a la diversitat • comissió social

La reglamentació, funcionament i competències d’aquests òrgans queden recollits en la normativa vigent i en les Normes d’organització i funcionament, document que forma part del PEC i s’hi annexa.

L’ Institut Escola dóna especial importància a la coherència en la manera de fer del conjunt del professorat per tal d’aconseguir resultats òptims en l’acció educativa. Treballa conjuntament perquè l’alumnat capti una metodologia comuna en totes les àrees/matèries i respecta el dret de l’alumnat a rebre un ensenyament coordinat.

El centre utilitza mecanismes de planificació de les accions docents, de seguiment i d’avaluació per tal d’intentar assolir una millora constant de resultats acadèmics.

Conscients que una bona organització permet el desenvolupament fluït de les activitats pròpies d’un centre escolar, el centre ha recollit en les Normes d’organització i funcionament tots aquells aspectes que el professorat i les famílies han de tenir presents per possibilitar:

• una convivència ordenada i respectuosa
• la participació democràtica de tots els membres de la comunitat educativa en
els espais de treball que els són propis
• l’exercici dels drets i deures que permeten la satisfactòria realització de les
activitats d’ensenyament i aprenentatge
• el compliment de la Carta de compromís educatiu
• el correcte funcionament dels serveis associats al centre com servei de
menjador i de les activitats extraescolars
• el correcte ús de les instal·lacions
• la seguretat dins del recinte escolar i en els desplaçaments <índex>

2.3 Planificació

La tasca educativa de l’ Institut Escola Gavà Mar es planifica per tal d’assolir fites clares i concretes encaminades a millorar els resultats acadèmics de l’alumnat i que incideixin en el seu desenvolupament personal i social. Aquesta planificació ha de tenir present ajustar-se als objectius del PEC i del Projecte de direcció, constar al Pla anual de centre i ser valorada a la Memòria anual de centre.

La planificació general de cada curs proposada per l’equip directiu es basa en quatre eixos fonamentals:

     • col·laboració
     • confiança
     • compromís
     • qualitat

L’equip directiu gestiona i organitza els recursos humans i materials al seu abast per possibilitar el desenvolupament de les accions planificades. <índex>

2.4 Innovació

L’Institut Escola Gavà Mar es mostra oberta a la creació I participació en projectes d’innovació. Aquesta mena de projectes esdevenen una eina fonamental per tal d’assolir els objectius definits en el PEC.

En aquest sentit estableix la implicació del professorat i el treball en equip com la peça fonamental per tal de dur-los a terme. La coordinació general dels projectes d’innovació correspon a l’equip directiu. La direcció escull el professorat més adient per desenvolupar-los en funció dels seu perfil professional, formació i voluntat.

Els projectes que formen part de les activitats habituals de l’alumnat són els següents:

Cada projecte té definits a l’inici de cada curs escolar:

• professorat responsable
• recursos materials
• pressupost
• suports externs (famílies, AMPA, col·laboradors esporàdics,…)
• calendari d’activitats

La participació de l’alumnat en aquests projectes ha de possibilitar:

• l’aprenentatge de continguts de les diverses àrees del currículum
• l’assoliment de les diverses capacitats i competències del currículum
• el sentiment de pertinença al centre
• els valors associats al treball en equip (responsabilitat, col·laboració, esforç,
constància, participació,…)  <índex>

2.5 Formació

La formació permanent és un recurs imprescindible per a la millora del professorat i dels centres en el seu conjunt. L’ Institut Escola Gavà Mar vol que sigui un dels pilars fonamentals del seu funcionament i millora. Els plans de formació han de fer compatible i complementària la formació d’iniciativa personal, la formació en el centre i la formació al servei dels objectius definits en aquest Projecte educatiu i pel Departament d’Ensenyament.

La Cap d’Estudis es responsabilitzarà de rebre i canalitzar la informació, així com de detectar-ne les necessitats, de les activitats de formació permanent en centre que puguin interessar o afectar el professorat, les quals s’inclouran en la programació general del centre.

Les activitats de formació permanent del professorat que afectin el Claustre en conjunt o que afectin el professorat d’una matèria, d’una etapa, d’un cicle o d’un nivell determinats, s’inclouran en la programació general del centre i es desenvoluparan fora de l’horari lectiu.

La formació ha de revertir i s’ha de fer evident:

     • en els documents que se’n deriven (programacions generals de centre, programacions d’aula, …)
     • en la línia metodològica general del centre
     • en les pautes comunes de treball
     • en la planificació de les activitats de l’alumnat

L’objectiu principal de la formació és ampliar els recursos didàctics del professorat del claustre, integrar-los com a propis, aplicar-los i, conseqüentment, millorar la qualitat educativa.  <índex>

3. OBJECTIUS

3.1 Objectius generals de centre

Des de la perspectiva global dels sistema educatiu, el centre treballa per a la consolidació de les prioritats generals fixades pel Departament d’Ensenyament:

     1. MILLORA CONSTANT DELS RESULTAT EDUCATIUS
     2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL

I dins d’aquest dos grans objectius ens plantegem:

     • l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació.

     • l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent-ne les necessitats educatives i
prioritzant-ne la participació.

     • l’assoliment de les competències bàsiques i dels continguts, tot potenciant la millora de l’ús de les llengües estrangeres i les TAC a l’aula, i integrant continguts vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura, dins del marc d’un ensenyament coordinat.

     • la coordinació entre el professorat per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

     • la relació fluïda i contínua amb les famílies dels alumnes per fer participar i col·laborar els pares i mares en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Els objectius principals del nostre centre són educar, formar, orientar i ensenyar els nostres alumnes, en un entorn de treball participatiu i motivador, d’acord amb els objectius i finalitats desplegats en els currículums de les diferents etapes educatives, segons els valors i trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei públic, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques que li permetin el seu desenvolupament personal i continuar la formació acadèmica en acabar el pas pel nostre centre.

Totes les activitats del centre es planificaran amb el propòsit d’assolir aquests objectius.  <índex>

3.2 Objectius del treball en valors

L’Institut Escola Gavà Mar es mostra compromès amb una educació en valors, fomentant la solidaritat, el respecte als drets individuals i col·lectius i la cultura de la pau i la tolerància entre tots els components de la comunitat educativa. Fomenta la participació, l’equitat i la no-exclusió a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació, i cerca la cohesió social i el respecte a la diversitat de cultures i al medi ambient, en un marc de diàleg i convivència.

El nostre servei educatiu té com a finalitat que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans de raó, responsables, competents i amb esperit crític capaços de contribuir al progrés i desenvolupament de la nostra societat, a l’empara de valors cívics de llibertat, igualtat, solidaritat i respecte al medi ambient, la diversitat cultural i la diferència, tot promovent una cultura del diàleg entre els individus.

Valorem també l’exercici de la responsabilitat en les accions de tots els seus membres, així com la cultura de l’esforç i del treball ben fet en tots els seus àmbits i com a necessària per aconseguir qualsevol fita, tant personal com acadèmica.

L’Institut Escola també vetlla pel manteniment d’un bon clima d’entesa, diàleg, col·laboració i participació de les famílies en la vida del centre com un dels seus valors principals.

Les eines per aconseguir aquests objectius es basen en pràctiques de millora contínua i de qualitat del servei educatiu associades a la maneres de fer que ens caracteritzen.

Per tal que l’alumnat vagi adquirint els valors fins ara esmentats, es planifiquen al llarg del curs escolar activitats que permetin l’exercici democràtic i les actituds participatives:

     • Tutorial
     • organització de l’aula / càrrecs
     • delegats d’aula / reunions de delegats
     • festes d’escola, pròpies o tradicionals
     • visites a institucions democràtiques
     • activitats associades al respecte i conservació de la natura
     • setmana cultural
     • sortides excursions I colònies  <índex>

3.3 Objectius pedagògics

L’Institut Escola Gavà Mar es proposa proporcionar als seus alumnes, amb els mitjans dels quals disposa, una educació integral, amb desenvolupament harmònic de les potencialitats de cada nen i nena. En el disseny dels entorns d’ensenyament i d’aprenentage, hi seran presents:

     • l’accés als coneixements, competències i habilitats que el moment actual de la nostra societat i del nostre nivell científic, cultural i artístic exigeixen.

     • la realització d’activitats i vivències de tipus humanístic, social, científic, cultural i de convivència.

     • el desenvolupament de les habilitats d’esforç, de treball i d’estudi.

     • l’adquisició de destreses que afavoreixin la utilització dels recursos personals i
intelectuals.

     • la potenciació de la llengua pròpia del c e n t r e que ha d’esdevenir
llengua comuna i factor de cohesió social de tota la població, tenint en compte la complexitat i diversitat lingüística i cultural de la societat catalana actual.

     • La potenciació de la llengua estrangera, inicialment l’anglès per passer posteriorment al francès i contacte amb alters llengües, com a eina necessaria I de creixement personal.

     • la formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

     • el coneixement de l’entorn geogràfic, la història i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin l’arrelament al nostre país.

El professorat planificarà una metodologia de treball eficaç i adequada a les situacions escolars que possibiliti:

     • la construcció i comunicació dels coneixements

     • la representació, la interpretació i la comprensió de la realitat

     • l’organització i autorregulació del pensament, les emocions i la conducta

     • la pràctica en el tractament de la informació i la competència digital aplicada en
qualsevol aprenentatge per fer possible l’accés i gestió de la informació

L’ordre, el respecte mutu, l’estimació, la comprensió, la disciplina (entesa com l’obediència responsable a la norma justa) i l’esforç personal seran condicions indispensables per aconseguir els resultats educatius proposats.  <índex>

4. LÍNEA METODOLÒGICA

L’escola vol garantir una coherència metodològica i una actuació homogènia en totes les àrees de coneixement que integren els currículums d’educació infantil i d’educació primària. Amb aquesta finalitat:

     • planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip
     • aplica i és partidària d’una pedagogia que estimuli les capacitats
d’aprenentatge de l’alumnat, la seva curiositat científica i investigadora, la seva
creativitat i la seva actitud crítica i raonadora
     • treballa l’aprenentatge significatiu
     • concedeix la màxima importància en totes les àrees al tractament de les
competències bàsiques definides per la normativa educativa vigent

L’acció docent respectarà els principis bàsics següents:

     • tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat
     • adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que
condicionen els aprenentatges
     • seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que
els nens i nenes aprenguin
     • potenciar que l’activitat de classe transcorri en les millors condicions possibles
perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap, plantejar dubtes, reelaborar el coneixement i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís
     • posar els mitjans perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat sense cap tipus de discriminació

La coherència en el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge possibilitarà una millor adquisició de les competències bàsiques, ja siguin associades a una matèria concreta o bé treballades de manera transversal:  <índex>

5. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Considerem que l’Institut Escola ha d’acceptar les diferències de cada nen o nena i ha de respectar la singularitat i la diversitat com un valor que s’ha de compartir.

Valorem la integració dels alumnes amb altes capacitats, amb discapacitats (necessitats educatives greus i permanents) o amb dificultats (necessitats educatives especials), i dels nouvinguts d’altres països i cultures com un fet enriquidor, tant a nivell personal com social, pel fet que tots convivim, ens relacionem i formem part de la comunitat educativa.

Entenem que cal desenvolupar una metodologia flexible basada en els diferents ritmes evolutius, les necessitats educatives individuals i les capacitats intel·lectuals de cadascú.

Per atendre la diversitat de ritmes en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, el centre rendibilitzarà els recursos humans al seu abast:

     • TEI (tècnica d’educació infantil)
     • reforços en petit grup
     • atenció individual o en petit grup a l’AEE (aula d’educació especial)
     • particions de grup
     • SEP (suport escolar personalitzat) dins i fora de l’horari lectiu

Si les característiques especials d’un alumne/a així ho requereixen, se sol·licitaran al Departament d’Ensenyament recursos humans de diversa tipologia (CREDA, vetllador/a, etc.).  <índex>

6. L’AVALUACIÓ

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és un procés que ha de considerar-se com a part integrant de les activitats educatives, i ha de ser contínua i global.

L’observació, la documentació pedagògica i l’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans que permetin conèixer les condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu desenvolupament i el grau d’assoliment dels objectius establerts.

Correspon al centre:

     • concretar els criteris d’avaluació
     • dissenyar els instruments d’avaluació
     • planificar les comissions d’avaluació trimestrals
     • aplicar els instruments d’avaluació interns (del propi centre) i externs
(provinents del Departament d’Ensenyament)
     • lliurar a les famílies el resultat de l’avaluació dels fills i filles
     • informar dels resultats de l’avaluació al consell escolar i al Departament

d’Ensenyament Correspon al professorat:

     • realitzar l’observació sistemàtica de cada alumne/a
     • passar les proves d’avaluació específiques en iniciar cada nivell i en finalitzar
cada cicle (matemàtiques i llengua)
     • aplicar els instruments d’avaluació continuada a totes les àrees
     • comentar amb l’alumnat els resultats obtinguts i notificar-los als pares.
     • valorar trimestralment, en les comissions d’avaluació, els avanços realitzats per
l’alumnat, tant individualment com col·lectiva del grup classe
     • unificar criteris d’avaluació
     • utilitzar els resultats de les avaluacions per comprovar la consecució dels
objectius formulats en les programacions de les diferents àrees i detectar
possibles desviacions o mancances
    • adequar els instruments d’avaluació, quan les circumstàncies ho requereixin,
als alumnes amb diversitat
    • aplicar les avaluacions externes que proporcioni l’administració educativa  <índex>

7. TUTORIA

L’alumnat d’un mateix grup classe i el seu tutor o tutora constitueixen un grup humà que durant un o més cursos compartiran intensament situacions diverses pròpies de l’àmbit escolar. Els nens i nenes trobaran en la figura del tutor o tutora el professional que els acompanyarà en el procés individual de creixement intel·lectual i emocional i en el procés col·lectiu de pertànyer i desenvolupar-se en un grup social.

El tutor o tutora assumeix responsabilitats amb l’alumnat, amb les famílies i el centre, totes encaminades a assolir un bon rendiment escolar i el creixement personal de l’alumnat. Igualment, l’alumnat i les seves famílies es comprometen a aportar tots els ingredients necessaris per assolir les diverses etapes educatives amb èxit.

El centre ha de dotar els tutors i tutores, i el professorat en general, d’eines suficients per desenvolupar satisfactòriament la seva tasca docent i l’atenció a la tutoria.

En aquest sentit, el centre té elaborada una programació de tutoria que contempla, al llarg del curs escolar, el treball de tots aquells aspectes que intervenen en el creixement del grup classe com a grup de treball i com a grup social.

L’organització general del centre preveurà el calendari d’atenció als pares i mares, d’atenció a l’alumnat i de l’acció tutorial amb el grup classe.

Les principals funcions del tutor o tutora queden explicitades en les Normes d’organització i funcionament. En destaquem les següents:

     • fer el seguiment individual dels alumnes de la tutoria, pel que fa al seu procés d’aprenentatge, d’adaptació escolar, d’avaluació i de promoció.
     • vetllar per les bones relacions entre els alumnes del grup, afavorint i potenciant actituds positives de respecte, de col·laboració, de tolerància i de solidaritat.
     • responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup classe.
     • programar les activitats de l’acció tutorial
     • mantenir la comunicació amb els pares o tutors legals i trametre’ls els informes
d’avaluació.

El tutor o tutora serà la persona de referència a qui acudiran els representants legals de l’alumnat per tractar qualsevol aspecte de l’evolució dels nens i nenes dins del marc escolar.

Els alumnes després de ser distribuits per començar l’escolarització a P3, es tornaran a barrejar de nou en acabar el C. Inicial. <índex>

8. RELACIONS AMB L’ENTORN

Considerem l’Institut Escola com un medi educatiu estretament lligat a la comunitat que la compon i, per extensió, al seu entorn geogràfic, ambiental, social i cultural.

Aquest posicionament fa que sigui un centre obert i actiu predisposat a participar en els diferents actes i activitats que organitzin les institucions i agrupacions de l’entorn, contribuint així a establir el sentiment de pertinença al nostre poble i a facilitar la relació i coneixença amb d’altres nens, famílies i persones que, per la particular configuració urbanística de Gavà i el lloc on està emplaçat el nostre centre, no es produeixen espontàniament.

També, de forma recíproca, el centre obrirà les seves portes, quan ho requereixi l’ocasió, per fomentar la interacció amb les famílies, les entitats i les institucions i el conjunt de la comunitat educativa de l’escola.

Conèixer l’entorn, el poble, el municipi, la comarca i Catalunya serà també objectiu prioritari perquè els alumnes prenguin consciència de la importància que té la preservació, conservació i millora del medi ambient més proper i de la vàlua del llegat cultural i lingüístic.

La participació dels nens i les nenes en activitats o en actes de representació fora del centre ha de tenir, com a requisit principal, l’existència de nexes amb els continguts curriculars o projectes educatius, els valors que impregnen el tarannà de l’escola i que l’activitat o acte proposat siguin factibles de realitzar, ja sigui temporalment com materialment.

A l’inici de cada curs escolar es planificaran un nombre sufient d’activitats que tinguin l’objectiu de facilitar el contacte de l’alumnat amb el seu entorn.

Correspondrà al professorat:

     • incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats
amb l’entorn més proper dels alumnes.
     • realitzar, amb els nens i nenes, activitats i sortides que facilitin el coneixement
del seu poble, de les institucions i del medi
     • promoure la consciència col·lectiva i individual sobre les dificultats de la
humanitat: el desarmament i la pau, la conservació dels espais naturals, el
desenvolupament de tots els pobles,…
     • sensibilitzar l’alumnat envers la problemàtica diversa (social, mediambiental,
urbanística, humana,…) de l’entorn més proper al centre i dissenyar activitats que propiciïn el coneixement i, en alguns casos, la col.laboració dels nens i nenes en projectes solidaris i de cooperació locals o comarcals

Correspondrà al centre:

     • organitzar les setmanes culturals
     • propiciar trobades de caire divers amb l’alumnat i el professorat dels altres centres escolars de la població
     • participar en activitats socioculturals, que proposi el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament (Guia Educativa), la Biblioteca Municipal (formació d’usuaris) o altres corporacions, adreçades a la població escolar
     • sol·licitar col·laboració a persones i entitats del poble perquè participin i aportin les seves vivències i coneixements a l’alumnat  <índex>

9. COEDUCACIÓ

L’Institut Escola acull nens i nenes i assumeix un règim de coeducació en el qual no hi ha cap mena de discriminació per raó de sexe.

Afavoreix la convivència entre els alumnes perquè desenvolupin amb normalitat i conjuntament totes les potencialitats i aptituds individuals amb llibertat, respecte i sense actituds discriminatòries.

El centre propiciarà, organitzarà i acollirà activitats que permetin la participació per igual de nens i nenes.

La planificació del currículum tindrà en compte els següents principis de manera transversal en el desplegament de qualsevol activitat escolar:

     • desenvolupar un model educatiu no sexista que afavoreixi el desenvolupament personal i afectiu dels nens i nenes
     • fomentar el tracte entre l’alumnat i els components de la comunitat educativa sense fer distincions de sexe
     • treballar per l’eliminació de les discriminacions, la superació de mites, tabús i diferenciacions de rols entre home i dona
     • emprar una actitud educativa que afavoreixi la plena integració social com a persones, tant dels nens com de les nenes
     • promoure el respecte vers les diferents opcions sexuals que neixen de la llibertat individual

El centre es proposa específicament visualitzar el paper rellevant de nens i nenes en totes les activitats diàries del centre (encarregats d’aula, salutació matinal, activitats concretes associades a les diverses àrees del currículum, …) i en les de caràcter més específic (delegats i delegades d’aula, teatre, …).

Els projectes d’escola (Cantània, GEP, hort, Sostenibilitat,…) preveuen desenvolupar, entre d’altres, actituds de participació i col·laboració de tots els membres integrants de l’activitat per tal d’assolir l’objectiu comú de completar una activitat entre tots, on cada membre, en tant que persona, n’és una peça valuosa i fonamental.

El centre vetllarà per a què tota la documentació del centre refelecteixi, en l’aspecte formal i en el contingut, l’objectiu primordial d’acollir i repectar tots els membres de la comunitat educativa assegurant els drets i deures de cadascú, sense cap discriminació per raó de sexe.  <índex>

10. RELACIONS AMB LES FAMÍLIES

Un dels objectius globals del centre és proporcionar les eines i l’ambient necessaris per tal que l’alumnat avanci en la construcció dels coneixements i l’adquisició de maduresa personal.

Per assolir aquest objectiu és del tot necessari que entre els pares i mares i l’Institut Escola existeixi una comunicació fluïda basada en la confiança, en la responsabilitat mútua i en l’exercici de models d’actuació coherents i compartits.

Els representants legals de l’alumnat i la direcció del centre signen, conjuntament, la Carta de compromís educatiu que estableix els acords mínims de cooperació entre el centre i les famílies.

En aquest sentit el centre té previstes, entre d’altres, les següents actuacions:

     • entrevistes individuals en fer la preinscripció i la matrícula
     • jornada de portes obertes a les noves famílies (durant el període de
preinscripció)
     • jornada d’acolliment als pares i mares dels alumnes de P3 (abans de l’inici de
curs, primers dies de setembre).
     • reunió d’inici de curs de cada grup classe amb el seu tutor/a
     • entrevistes tutors/es amb els pares i mares durant el curs escolar
     • lliurament de tres informes a PRI (al final de cada trimestre) i dos a EI (un al
febrer i un altre al juny)
     • reunions amb els pares i mares del alumnes que assisteixen a l’aula d’EE
     • atenció a les demandes particulars de les famílies a través de l’horari de visites
de l’ED
    • actualització de la pàgina web del centre i dels blocs adreçats a l’alumnat i a les
seves famílies

El centre es proposa que els pares i mares participin en activitats obertes adreçades a veure els resultats d’algunes de les tasques escolars que els seus fills i filles realitzen dins del marc escolar i amb aquesta finalitat s’organitzen:

     • concert de Nadal
     • festival de final de curs
     • portes obertes (cloenda setmana cultural, …)
     • pas de l’alumnat de 6è a ESO (berenar alumnes, pares i mares i professorat,
final de curs) •…

Aquestes activitats compten amb la col·laboració de pares i mares, de l’AFA.  <índex>