CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Els i les mestres i els pares i mares de l’Escola Gavà Mar, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, hem elaborat conjuntament aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 • Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat com a individus i com a ciutadans i ciutadanes i crear a l’escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identifica­ció amb el centre.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
 • Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Oferir i impulsar mecanismes efectius de participació de les famílies en el govern del centre a través dels òrgans col·legiats. Així com per a la participació en les activitats del centre que s’organitzin adreçades a les famílies.
 • Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alum­nes, fomentant la participació de les famílies en aquesta associació.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mante­nir-ne informada la família, per poder atendre millor la diversitat.
 • Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la dels criteris d’avaluació i de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. Al nostre centre s’ha establert la comunicació específica amb les famílies mitjançant reunions de classe, entrevistes individuals amb les famílies i els informes escrits. I sempre que calgui utilitzant l’agenda escolar. Tam­bé utilitzem el correu electrònic per comunicar-nos amb les famílies.
 • Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alum­na al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comuni­cació que formuli la família.
 • Vetllar per complir i fer complir els horaris del Centre, tant a l’hora d’entrar com a l’hora de sortir.
 • Informar dels resultats globals del centre a la representació de les famí­lies al Consell Escolar de Centre.
 • Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compro­misos i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar del centre.
 • Altres compromisos que el centre proposi, i que les famílies acceptin afegir, els quals també poden comportar, o no, nous compromisos per al centre.

Compromisos per part de la família

 

 • Respectar el caràcter propi del centre, el model d’escola, el projecte educatiu i la normativa interna.
 • Fomentar el respecte al professorat, tutors i tutores i Direcció de l’es­cola, així com al personal no docent, expressant així l’acord amb la ges­tió del centre.
 • Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavo­rir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu i la consolidació de l’escola.
 • Vetllar i motivar al fill o filla perquè gaudeixi de les activitats escolars i també perquè col·labori activament en les tasques proposades. Trans- metent-l’hi els valors de l’escola per tal de garantir el seu bon funciona­ment.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • Mantenir contacte amb el professorat, atenent en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 • Adreçar-se directament al centre per expressar les coincidències, sug­geriments i discrepàncies, en relació a la formació del fill o filla.
 • Vetllar per la puntualitat i evitar l’absentisme i si és el cas, informar de­talladament del motiu de la no assistència.
 • Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat.
 • Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 • Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el des­envolupament normal de les classes.
 • Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 • Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 • Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels com­promisos de la carta en el termini de dos cursos i, ampliar-los si s’escau a altres que es proposin i que puguin ser assumits per la totalitat de les famílies.